Právní klinika

_______________________

 

Právo & Business

 

Dvousemestrální kurz se zaměřením na podnikatelskou praxi

 

 

 

 

Program

 

 

I. semestr

 

Blok A -  Práce s prameny, elektronické informační zdroje,  právní profese

 

Praktické semináře spojené s analýzou a  řešením příkladů z praxe z oblastí

 

 • Občanského práva
 • Obchodního práva
 • Pracovního práva
 • Rodinného práva 
 • Správního práva
 • Trestního práva

 

 

 1. Práce s právními informacemi (sbírka zákonů, komentáře, právní software ASPI, zdroje právních informací na internetu, judikatura)
 2. Práce s elektronickými registry - obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, Sbírka listin
 3. Komunikace se státními orgány - egovernment, elektronický podpis, datové schránky, procesní a hmotněprávní lhůty a důsledky jejich nedodržení, prekluze a propadné lhůty. Doručování a náhradní doručování.   
 4. Ekonomický přístup k právu - náklady řízení v nalézacím řízení,  možnosti prominutí soudního poplatku, exekuční řízení, výhody notářský zápisů s přímou vykonatelností  
 5. Komunikace managementu a právních profesí - notáři, advokáti, exekutoři, indoor lawyers, problematika legal opinions, odpovědnost za profesní pochybení, pojištění právních profesí
 6. Právní služby, bezplatná právní pomoc, advokát ex offo, povinné zastoupení, podnikový právník, obecný zmocněnec

 

 

 

 

  

Blok B  -  Smluvní vztahy, vyjednávání a příprava smluv

 

Praktické semináře spojené s analýzou a  řešením konkrétních případů z praxe a zpracováním dokumentů zejména z oblastí

 

 • Občanského práva
 • Pracovního práva
 • Obchodního práva

 

 1. Smlouvy a vyjednávání - vyjednávací pozice a síla, praktické příklady omezení smluvní volnosti , závaznost předsmluvních stádií vyjednávání
 2. BATNA /Best Alternative to Negotiated Agreement, dobrovolnost smluvních vztahů Vyjednávací taktiky - Interest Based Negotiation vs. Positional Bargaining
 3. Špinavé triky ve vyjednávání, manipulační praktiky 
 4. Formulářové smlouvy a smluvní vzory z pohledu podstatných a pravidelných náležitostí smlouvy - platnost smlouvy / výhodnost smlouvy
 5. Risk management z pohledu smluvního práva - sankce, odkládací a rozvazovací podmínky, splatnost, vykonatelnost, zajištění a utvrzení dluhu, promlčení a prekluze
 6. vymáhání pohledávek, exekuční řízení, zajištěné pohledávky v insolvenčním řízení
 7.  Skupinové vyjednávání - příprava jednání, složení vyjednávacího týmu, průběh jednání, zastupování a podepisování za obchodní korporace, plné moci a vyšší úřední ověřování / superlegalizace
 8. Shrnutí , Opakování

 

 

 

 

 

II. semestr

 

Blok C - Řešení sporů

 

Praktické semináře s analýzou a  řešením příkladů z praxe, praktickou demonstrací technik

a zpracováním dokumentů zejména z oblastí

 

 • Občanského práva
 • Pracovního práva
 • Obchodního práva
 • Rodinného práva 
 • Správního práva
 • Trestního práva

 

 1. Přímé a zprostředkované řešení sporů  - výhody a nevýhody aplikace v konkrétních modelových situacích - Svépomoc, Nutná obrana, Retenční právo, Jednostranné započtení 
 2. ADR -Mediace, Konciliace, Elektronické řešení sporů / EDR
 3. Občanskoprávní žaloby na plnění -  náležitosti, druhy petitu, Rozhodčí řízení  
 4.  Určovací a statusové žaloby, Soudní smír, Zkrácená řízení - platební rozkaz, směnečný a šekový platební rozkaz, blokové řízení správní, trestní příkaz
 5. Opravné prostředky - Kasační a aplační přezkum, Odvolání , Obnova řízení, Dovolání
 6.  Využívání znalců a znaleckých posudků při řešení obchodních sporů, dokazování
 7.  Nucený výkon rozhodnutí, insolvenční řízení, podnět k zahájení trestního řízení

 

 

 

 

 

Blok D  -  Corporate governance

 

 

Praktické semináře spojené s  analýzou a  řešením příkladů z praxe  a zpracováním dokumentů z oblastí

 

 • Obchodního práva
 • Občanského práva
 • Trestního práva

 

 1. Právní rámec podnikání - formy podnikání - výhody a nevýhody
 2. Zakladatelské smlouvy a stanovy obchodních společností, družstev, SVJ
 3. Úprava vztahů mezi akcionáři a managementem korporací
 4. Ochrana minoritního akcionáře, menšinového spoluvlastníka, ekonomicky slabšího  manžela
 5. Statutární zástupci obchodních korporací a jejich trestněprávní a občanskoprávní odpovědnot, Pojištění odpovědnosti, Odpovědnost třetích osob , Smlouvy o výkonu funkce, Střet zájmů, Péče řádného hopspodáře, Loajalita, Zákaz konkurence
 6. Spoluvlastnické vztahy a jejich ochrana
 7. Shrnutí, opakování